Etik Komisyonu

 

ADI SOYADI KURUM/BİRİM ÜNVAN İŞ TEL EPOSTA
Ahmet BAKAN Askaray HSM Doktor

0 382 222 01 10

Dahili : 1122

Ahmet.Bakan@saglik.gov.tr
Halk Sağlığı Müd.Yrd.
Fatih BUDAK Aksaray HSM Şb.Müdürü

0 382 222 01 10

   Dahili : 1168

fatih.budak1@saglik.gov.tr
Destek Hiz.Şub.Müdürü
Raşit SERİN Aksaray HSM Şb.Müdürü

0 382 222 01 10

Dahili : 1118

RASİT.SERİN@Saglik.gov.tr
Aile Hek.ve Top.Sağ.Hiz.Şb.Müd.
Müğe GENCEL Aksaray HSM Doktor

0 382 222 01 10

Dahili : 1119

muge.gencel@saglik.gov.tr
Bulaşıcı Hast.Çev.ve Çalş.Sağ.Şubesi

Mustafa Zahid

KAYA

Aksaray HSM Doktor

0 382 222 01 10

Dahili : 1152

MustafaZahid.Kaya@saglik.gov.tr
Bulaşıcı Olmayan Hast.,Progr.ve Kanser Şubesi

 

 

Mevzuat

KANUN

  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÖNETMELİK
 

  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

GENELGE

  • Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi
  • Hediye Alma Yasağına İlişkin Kurul Genelgesi 2014/1 YENİ

 

ETİK SÖZLEŞMESİ

 

 

Sağlık Etiği

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER
Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir.
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur.
Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.

Sağlık meslek mensubu;
1. Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar
• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.
• Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.
2. Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder
3. Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir
• Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar.
• Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.
• Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.
• Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.
4. Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular
• Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür.
Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz.
• Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.

Copyrigt © 2016 ® Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğü aksarayweb.net Mrt